Bridget O'Rourke requires Flash Player. Please download it here

Bridget O'Rourke

BRIDGET O'ROURKE | PORTFOLIO | 9Four Yellow Stripes on Grey/oil on canvas/30 x 30cm/2007


9
Four Yellow Stripes on Grey/oil on canvas/30 x 30cm/2007